prof. MUDr. Igor Šulla, DrSc.

 
Oblasť pôsobenia
 

lekárske vedy

Inštitúcia
 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta

Oblasť pôsobenia
 

klinické lekárske vedy

Ocenenia
 
Cena ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR za vedu a techniku v kategórii Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky

za vynikajúce celoživotné dielo v oblasti neurovied, založenie vedeckej školy a systematický rozvoj neurochirurgie v Slovenskej republike